• alt

Algemene Voorwaarden

Welkom bij de RankingThe.nl. Leest u a.u.b. deze algemene voorwaarden en ons Privacy Beleid zorgvuldig voordat u onze website bezoekt of gebruik maakt van onze website. 

Deze voorwaarden vormen een in juridisch opzicht bindende overeenkomst tussen u en RankingThe.nl in relatie tot uw gebruik van de website en de verbonden diensten.  

Om van de website en verbonden diensten gebruik te maken, dient u eerst met de voorwaarden akkoord te gaan. Het is u niet toegestaan om van de website en verbonden diensten gebruik te maken, indien u deze voorwaarden niet aanvaardt.

U kunt deze voorwaarden aanvaarden door eenvoudigweg van de website en verbonden diensten gebruik te gaan maken. U begrijpt en gaat ermee akkoord dat RankingThe.nl uw gebruik van de Dienst vanaf dat moment als aanvaarding van de voorwaarden zal opvatten.

RankingThe.nl behoudt zich het recht voor om wijzigingen in de voorwaarden aan te brengen zonder u hiervoor vooraf over te informeren. Daarom is het verstandig om deze voorwaarden regelmatig te bekijken.  

Eigendom en auteursrechten

Tenzij anders vermeld, behoren alle rechten, inclusief alle beeld- en auteursrechten, toe aan RankingThe.nl

De website mag niet worden gekopieerd of gereproduceerd, in enige vorm of op enige website, met uitzondering van de "embedded codes" die kunnen worden geplaatst op iedere website (deze dienen altijd wel een link te hebben naar de originele plek op RankingThe.nl.

De website en inhoud, inclusief maar niet gelimiteerd tot, grafische elementen, audio, video, html code, buttons, en tekst mogen op geen enkele manier gekopieerd, gereproduceerd of gedistribueerd worden zonder voorafgaande toestemming van RankingThe.nl. 

Alle informatie die u plaatst op RankingThe.nl zal worden gezien als niet-vertrouwelijke en rechtenvrije informatie.

Wanneer u informatie of inhoud plaatst op RankingThe.nl verleent u RankingThe.nl een wereldwijd overdraagbaar recht om deze inhoud te verspreiden en te gebruiken in welke (media) vorm dan ook 

RankingThe.nl Gebruikersaccounts

Om van sommige diensten gebruik te kunnen maken heeft u een gebruikersaccount nodig. U dient uw gebruikersaccount zelf up to date te houden en uw gebruikersnaam en wachtwoord geheim. Uw gebruikersaccount is persoonsgebonden en mag zodoende alleen gebruikt worden door één persoon. U kunt uw account dus niet delen met anderen. 

Indien u merkt dat er ongeoorloofd gebruik is gemaakt van uw account dient u dit direct te melden bij RankingThe.nl.

U verklaart dat u zelf verantwoordelijk bent voor alle activiteiten die plaatsvinden middels uw account. 

RankingThe.nl behoudt zich het recht voor om ten alle tijden gebruikersaccounts te weigeren, te verwijderen of aan te passen.

Informatie verzonden door Gebruikers

Als lid of bezoekr van RankingThe.nl kunt u informatie versturen en delen met anderen. U begrijpt en verklaart dat u zelf verantwoordelijk bent voor de inhoud en gevolgen van het plaatsen en versturen van informatie naar RankingThe.nl. 

RankingThe.nl onderschrijft geen enkele aanbeveling, opinie of inhoud welke verstuurd of geplaatst is door leden of bezoekers van RankingThe.nl. Wij wijzen alle verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid af van iedere vorm van inhoud welke verstuurd of geplaatst is door leden of bezoekers. 

U garandeert dat u over alle benodigde rechten en licenties e.d. beschikt om informatie of inhoud te versturen of te plaatsen.  

U garandeert dat u geen inhoud of informatie zult plaatsen welke onrechtmatig is verkregen. 

Het is niet toegestaan informatie of inhoud te versturen of te plaatsen welke onrechtmatig, bedreigend, discriminerend, haatzaaiend, obsceen of pornografisch is.  

U begrijpt dat het voor kan komen dat u op RankingThe.nl inhoud kan tegenkomen die incompleet, onfatsoenlijk of anderszijds niet acceptabel voor u is. U verklaart hierbij dat u afziet van juridische stappen tegen RankingThe.nl mocht u zulke inhoud tegenkomen.  

RankingThe.nl behoudt zich het recht voor om te bepalen welke inhoud en plaatsingen voldoen aan deze voorwaarden en indien nodig inhoud aan te passen of te verwijderen.   

SPAM

RankingThe.nl verbiedt SPAM (verzenden van ongevraagde berichten en email) via of naar de website.    

Beperkte Aansprakelijkheid

Wij streven naar nauwkeurige en complete inhoud en gegevens maar kunnen dit niet garanderen.

De leden en bezoekers van de website zijn zelf verantwoordelijk om na te gaan of in te schatten of de informatie compleet en nauwkeurig genoeg is.  

RankingThe.nl aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor inhoud van websites waarnaar gelinkt wordt vanaf RankingThe.nl.

RankingThe.nl probeert om 24 uur per dag, 7 dagen per week online te zijn. Wij kunnen dit echter niet garanderen en zijn derhalve niet aansprakelijk indien dit om wat voor reden dan ook niet het geval is. Toegang tot de website kan (tijdelijk)worden opgeschort zonder bericht vooraf.

RankingThe is niet aansprakelijk voor:

-de indirecte of gevolgschade die u eventueel lijdt, waaronder (direct of indirect door u te lijden) winstderving, het verlies van goodwill of de zakelijke reputatie, of gegevensverlies; en/of

- de schade die u eventueel lijdt ten gevolge van:

 -- het vertrouwen dat u heeft gesteld in de volledigheid of juistheid dan wel het bestaan van advertenties, of ten gevolge van een relatie of transactie tussen u en een adverteerder of sponsor wiens advertenties in website verschijnen;

 -- veranderingen die RankingThe.nl eventueel in de website aanbrengt, of de al dan niet tijdelijke stopzetting van de verlening van de website (en/of bepaalde binnen de website geboden opties);

 -- de verwijdering of corrumpering, dan wel het niet opslaan van enige inhoud en andere met behulp van of door middel van uw gebruik van de aangehouden of verzonden communicatiegegevens;

 -- het feit dat u niet de juiste accountinformatie aan YouTube heeft verstrekt; en/of                                                          

-- het feit dat u uw wachtwoord of de nadere bijzonderheden aangaande uw YouTube-account niet op een veilige plaats heeft bewaard en/of geheim heeft gehouden.

De hierboven jegens u neergelegde beperkingen van de aansprakelijkheid van RankingThe gelden ongeacht of RankingThe van de mogelijkheid van het zich voordoen van dergelijke schade op de hoogte is gesteld of had moeten zijn.

Persoonlijke Informatie 

Gedurende uw bezoek aan RankingThe.nl kunnen wij bepaalde persoonlijke gegevens gebruiken en opslaan. Voor meer informatie verwijzen wij naar ons Privacy Beleid.   

Algemene bepalingen

Op deze voorwaarden en website is het Nederlands Recht van toepassing.

De bezoeker en gebruiker is zelf verantwoordelijk voor overeenstemming van deze voorwaarden met mogelijke bepalingen en rechten in het land van waaruit de bezoeker of gebruiker de website gebruikt of bezoekt.

Mocht een ter zake bevoegde rechter bepalen dat een bepaling van de Voorwaarden ongeldig is, dan zal die bepaling uit de Voorwaarden worden verwijderd zonder de overige Voorwaarden aan te tasten. De resterende Voorwaarden zullen evenwel geldig en afdwingbaar blijven.